Nákladový kontroling # Príklad č. 3 # Riešenie


Produktivita práce v hodnotovom vyjadrení:

PP = Výkony / Mzdové náklady

2012: PP = 18.000.000 / 1.860.000 =

1 Euro mzdových nákladov vygenerovalo v roku 2012 ……….. Eur výkonov.

2013: PP = 20.800.000 / 2.400.000 =

1 Euro mzdových nákladov vygenerovalo v roku 2012 ……….. Eur výkonov.

Zmena PP = PP 2013 – PP 2012

Medziročne vzrástli / klesli výkony vygenerované 1 Eurom mzdových nákladov o …….. Eur.

Zmena PP = (PP 2013 / PP 2012) – 1

Medziročne vzrástli / klesli výkony vygenerované 1 Eurom mzdových nákladov o …….. %.

Produktivita práce v naturálnom vyjadrení:

PP = Počet odpracovaných normohodín / Počet pracovníkov

2012: PP = 1.500.000 / 750 =

1 pracovník odpracoval v roku 2012 ……….. normohodín.

2013: PP = 1.680.000 / 800 =

1 pracovník odpracoval v roku 2013 ……….. normohodín.

Zmena PP = PP 2013 – PP 2012

Medziročne vzrástol / klesol počet normohodín odpracovaných jedným pracovníkom o ……. normohodín.

Zmena PP = (PP 2013 / PP 2012) – 1

Medziročne vzrástol / klesol počet normohodín odpracovaných jedným pracovníkom o ……. %.

Hodinová produktivita práce:

PP = Výkony / Odpracované normohodiny

2012: PP = 18.000.000 / 1.500.000 =

1 hodina práce vygenerovala v roku 2012 ……….. Eur výkonov.

2013: PP = 20.800.000 / 1.680.000 =

1 hodina práce vygenerovala v roku 2013 ……….. Eur výkonov.

Zmena PP = PP 2013 – PP 2012

Medziročne vzrástli / klesli výkony vygenerované 1 hodinou práce o …….. Eur.

Zmena PP = (PP 2013 / PP 2012) – 1

Medziročne vzrástli / klesli výkony vygenerované 1 hodinou práce o …….. %.

Prácnosť výroby:

PV = Odpracované normohodiny / Výkony

2012: PV = 1.500.000 / 18.000.000=

Na dosiahnutie 1 Eura výkonov bolo potrebné odpracovať v roku 2012 ……….. hodín.

2013: PV = 1.680.000 / 20.800.000 =

Na dosiahnutie 1 Eura výkonov bolo potrebné odpracovať v roku 2013 ……….. hodín.

Zmena PV = PV 2013 – PV 2012

Množstvo hodín potrebných na dosiahnutie 1 Eura výkonov medziročne vzrástlo / kleslo o …….. hodín.

Zmena PV = (PV 2013 / PV 2012) – 1

Množstvo hodín potrebných na dosiahnutie 1 Eura výkonov medziročne vzrástlo / kleslo o …….. %.

Zisk:

Z = Celkové výnosy – Celkové náklady

2012: Z = 18.000.000 – 13.150.000 =

Podnik vygeneroval v roku 2012 celkový hrubý zisk v hodnote …………. Eur.

2013: Z = 20.800.000 – 15.400.000 =

Podnik vygeneroval v roku 2013 celkový hrubý zisk v hodnote …………. Eur.

Zmena Z = Z 2013 – Z 2012

Medziročne vzrástol / klesol zisk podniku o ………… Eur.

Zmena Z = (Z 2013 / Z 2012) – 1

Medziročne vzrástol / klesol zisk podniku o ………… %.

Rentabilita výkonov:

ROS (Rentability of Sales) = Z / Výkony

2012: ROS = Z 2012 / 18.000.000 =

1 Euro výkonov vygenerovalo ……….. Euro zisku.

Podiel zisku v 1 Eure výkonov je ……… %.

2013: ROS = Z 2013 / 20.800.000 =

1 Euro výkonov vygenerovalo ……….. Euro zisku.

Podiel zisku v 1 Eure výkonov je ……… %.

Zmena ROS = ROS 2013 – ROS 2012

Medziročne vzrástol / klesol podiel zisku na 1 Eure výkonov o …….. Eur.

Medziročne vzrástol / klesol podiel zisku na 1 Eure výkonov o …….. % v absolútnom vyjadrení.

Zmena ROS = (ROS 2013 / ROS 2012) – 1

Medziročne vzrástol / klesol podiel zisku na 1 Eure výkonov o …….. % v relatívnom vyjadrení.

Rentabilita nákladov:

ROC (Rentability of Costs) = Z / Náklady

2012: ROC = Z 2012 / 18.000.000 =

1 Euro vynaložených nákladov vygenerovalo ……….. Euro zisku.

Podiel zisku v 1 Eure vynaložených nákladov je ……… %.

2013: ROC = Z 2013 / 20.800.000 =

1 Euro vynaložených nákladov vygenerovalo ……….. Euro zisku.

Podiel zisku v 1 Eure vynaložených nákladov je ……… %.

Zmena ROC = ROC 2013 – ROC 2012

Medziročne vzrástla / klesla schopnosť 1 Eura vynaložených nákladov generovať zisk o …….. Eur.

Medziročne vzrástla / klesla schopnosť vynaložených nákladov generovať zisk o …….. % v absolútnom vyjadrení.

Zmena ROC = (ROC 2013 / ROC 2012) – 1

Medziročne vzrástla / klesla schopnosť vynaložených nákladov generovať zisk o …….. % v relatívnom vyjadrení.

Nákladová účinnosť:

CE (Cost Efectivity) = Celkové výnosy / Celkové náklady

2012: CE = 18.000.000 / 13.150.000 =

1 Euro vynaložených nákladov vygenerovalo v roku 2012 …………. Eur výkonov.

2013: CE = 20.800.000 / 15.400.000 =

1 Euro vynaložených nákladov vygenerovalo v roku 2012 …………. Eur výkonov.

Zmena CE = CE 2013 – CE 2012

Medziročne vzrástla / klesla schopnosť 1 Eura vynaložených nákladov generovať výkony o ………… Eur.

Zmena CE = (CE 2013 / CE 2012) – 1

Medziročne vzrástla / klesla schopnosť 1 Eura vynaložených nákladov generovať výkony o ………… %.

Halierový ukazovateľ nákladovosti:

CR (Cost Ratio) = Celkové náklady / Celkové výnosy

2012: CR = 13.150.000 / 18.000.000 =

1 Euro výkonov pozostáva (bolo vygenerovaných) z …………. Eur vynaložených nákladov.

2013: CR = 15.400.000 / 20.800.000 =

1 Euro výkonov pozostáva (bolo vygenerovaných) z …………. Eur vynaložených nákladov.

Zmena CR = CR 2013 – CR 2012

Medziročne vzrástol / klesol podiel nákladov na 1 Eure výkonov o ………… Eur.

Zmena CR = (CR 2013 / CR 2012) – 1

Medziročne vzrástol / klesol podiel nákladov na 1 Eure výkonov o ………… %.

Halierový ukazovateľ materiálovej nákladovosti:

MCR (Material Cost Ratio) = Materiálové náklady / Celkové výnosy

2012: MCR = 9.200.000 / 18.000.000 =

1 Euro výkonov pozostáva (bolo vygenerovaných) z …………. Eur vynaložených materiálových nákladov.

2013: MCR = 10.450.000 / 20.800.000 =

1 Euro výkonov pozostáva (bolo vygenerovaných) z …………. Eur vynaložených materiálových nákladov.

Zmena MCR = MCR 2013 – MCR 2012

Medziročne vzrástol / klesol podiel materiálových nákladov na 1 Eure výkonov o ………… Eur.

Zmena MCR = (MCR 2013 / MCR 2012) – 1

Medziročne vzrástol / klesol podiel materiálových nákladov na 1 Eure výkonov o ………… %.

Halierový ukazovateľ mzdovej nákladovosti:

HCR (Human Cost Ratio) = Mzdové  náklady / Celkové výnosy

2012: HCR = 1.860.000 / 18.000.000 =

1 Euro výkonov pozostáva (bolo vygenerovaných) z …………. Eur vynaložených mzdových nákladov.

2013: HCR = 2.400.000 / 20.800.000 =

1 Euro výkonov pozostáva (bolo vygenerovaných) z …………. Eur vynaložených mzdových nákladov.

Zmena HCR = HCR 2013 – HCR 2012

Medziročne vzrástol / klesol podiel mzdových nákladov na 1 Eure výkonov o ………… Eur.

Zmena HCR = (HCR 2013 / HCR 2012) – 1

Medziročne vzrástol / klesol podiel mzdových nákladov na 1 Eure výkonov o ………… %.

Halierový ukazovateľ ostatnej nákladovosti:

OCR (Other Cost Ratio) = Ostatné  náklady / Celkové výnosy

2012: OCR = 1.860.000 / 18.000.000 =

1 Euro výkonov pozostáva (bolo vygenerovaných) z …………. Eur vynaložených ostatných nákladov.

2013: OCR = 2.400.000 / 20.800.000 =

1 Euro výkonov pozostáva (bolo vygenerovaných) z …………. Eur vynaložených ostatných nákladov.

Zmena OCR = OCR 2013 – OCR 2012

Medziročne vzrástol / klesol podiel ostatných nákladov na 1 Eure výkonov o ………… Eur.

Zmena OCR = (OCR 2013 / OCR 2012) – 1

Medziročne vzrástol / klesol podiel ostatných nákladov na 1 Eure výkonov o ………… %.

Koeficient reakcie celkových nákladov:

KR = Index Nákladov / Index Výnosov

KR = (Náklady 2013 / Náklady 2012) / (Výnosy 2013 / Výnosy 2012)

KR = (15.400.000 / 13.150.000) / (20.800.000 / 18.000.000)

Náklady sa vyvíjajú v sledovanom období

a)      Progresívne (KR > 1)

b)      Proporcionálne (KR = 1)

c)      Degresívne (0 < KR < 1)

d)     Regresívne (KR < 0)

Celková produktivita práce sa mení z dvoch dôvodov:

a)      Zmena počtu zamestnancov

b)     Zmena produktivity na zamestnanca

Spôsob akým zisťujeme odkiaľ táto zmena produktivity pramení je nasledovný:

a) Zmena produktivity práce pomocou vyjadrenia pre extenzívny vplyv:

Alias Zmena celkovej produktivity práce v dôsledku zmeny počtu pracovníkov (neberieme do úvahy zmenu samotnej produktivity)

Zmena PP Ext. = PP 2012 v hodnotovom vyjadrení x (Počet pracovníkov 2013 – Počet pracovníkov 2012)

Zmena PP Ext. = 24.000 x (800 – 750) =

Ak by bola v roku 2013 zachovaná rovnaká produktivita práce ako v roku 2012, potom by sme zmenou počtu zamestnancov (ktorá nastala v roku 2013 oproti 2012) dosiahli výkony vyššie / nižšie o …………. Eur.

b) Zmena produktivity práce pomocou vyjadrenia pre intenzívny vplyv:

Alias Zmena celkovej produktivity práce v dôsledku zmeny samotnej produktivity (neberieme do úvahy zmenu počtu pracovníkov)

Zmena PP Int. = (PP 2013 v hodnotovom vyjadrení – PP 2012 v hodnotovom vyjadrení) x (Počet pracovníkov 2013)

Zmena PP Int. = (26.000 – 24.000) x 800 =

Ak by bol v sledovaných obdobiach počet zamestnancov rovnaký, potom by sme zmenou produktivity práce (ktorá nastala v roku 2013 oproti 2012) dosiahli výkony vyššie / nižšie o …………. Eur.

Úspora materiálových nákladov:

V absolútnom vyjadrení:

ÚMN = Materiálové náklady 2013 – Materiálové náklady 2012

ÚMN = 10.450.000 – 9.200.000

Materiálové náklady sa medziročne zvýšili / znížili o …… Eur.

V relatívnom vyjadrení:

ÚMN = (Materiálové náklady 2013 / Materiálové náklady 2012) – 1

ÚMN = (10.450.000 / 9.200.000) – 1

Materiálové náklady sa medziročne zvýšili / znížili o …… %.

Vo „vtipnom“ vyjadrení:

V skutočnosti ide o vývoj efektivity materiálových nákladov

ÚMN = [(Materiálové náklady 2013 / Výkony 2013) – (Materiálové náklady 2012 / Výkony 2012)] x Výkony 2013

ÚMN = [(10.450.000 / 20.800.000) – (9.200.000 / 18.000.000)] x 20.800.000

Materiálové náklady sa medziročne zvýšili / znížili o …… Eur v dôsledku zmeny podielu materiálových nákladov na výkonoch (zmeny efektivity materiálových nákladov).

Úspora mzdových nákladov:

V absolútnom vyjadrení:

ÚMN = Mzdové náklady 2013 – Mzdové náklady 2012

ÚMN = 2.400.000 – 1.860.000

Mzdové náklady sa medziročne zvýšili / znížili o …… Eur.

V relatívnom vyjadrení:

ÚMN = (Mzdové náklady 2013 / Mzdové náklady 2012) – 1

ÚMN = (2.400.000 / 1.860.000) – 1

Mzdové náklady sa medziročne zvýšili / znížili o …… %.

Vo „vtipnom“ vyjadrení:

V skutočnosti ide o vývoj efektivity materiálových nákladov

ÚMN = [(Mzdové náklady 2013 / Výkony 2013) – (Mzdové náklady 2012 / Výkony 2012)] x Výkony 2013

ÚMN = [(2.400.000 / 20.800.000) – (1.860.000 / 18.000.000)] x 20.800.000

Mzdové náklady sa medziročne zvýšili / znížili o …… Eur v dôsledku zmeny podielu mzdových nákladov na výkonoch (zmeny efektivity mzdových nákladov).

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s