Podnik a kríza


Krízu podniku môžeme definovať ako nežiaducu, ale v podniku veľmi často sa vyskytujúcu, fázu životného cyklu.

Inak povedané ide o sériu udalostí, zvyčajne neočakávaných, ktoré tvoria veľmi skutočný potenciál pre nepriaznivé až katastrofické následky. Kríza nastáva priamo a nedá sa predvídať. Bez ohľadu na právne hľadisko každej krízovej situácie, vnemy vytvorené od začiatku až do vyriešenia krízy môžu dramaticky zasiahnuť dobrú povesť a finančnú pozíciu firmy.

Signály – symptómy nastupujúcej krízy môžeme evidovať z vonkajšieho – externého,  ale aj z vnútorného prostredia podniku.

 Medzi signály z externého prostredia patria:

 • kolísanie, prípadne stagnovanie odbytu výrokov resp. služieb na trhu,
 • rast tlaku konkurenčných podnikov, ktoré dosahujú rast podielu na trhu vyššou kvalitou, inováciami alebo nižšou cenou,
 • problematické uspokojovanie potrieb zákazníkov, ktoré sú spojené so zmenami v spotrebiteľských preferenciách a pod.

 Za vnútorné signály je možné považovať:

 • pokles počtu inovácií v podniku,
 • narastanie tolerancie k parciálnym nedostatkom, ospravedlňovanie chýb a nedostatkov,
 • neopodstatnené  prerozdeľovanie dosahovaných výnosov zo ziskových na stratové strediská,
 • zanedbávanie problémov, bagatelizácia odhaľovania rezerv a vyhľadávania nových príležitostí,
 • znižovanie počtu a kvality školení, resp. inej odbornej výchovy zamestnancov,
 • uspokojovanie sa s úspechmi podniku, ktoré boli dosiahnuté v minulosti,
 • nestabilné vlastnícke vzťahy,
 • nedostatok pocitu identity zamestnancov s podnikom na všetkých hierarchických stupňoch,
 • nedostatočnú vzájomnú kooperáciu útvarov vo vnútri podniku,
 • nedostatočné informačné toky a s tým súvisiace medzery v informovanosti tak vedúcich, ako aj  ostatných spolupracovníkov,
 • nízku úroveň prípravy strategických rozhodnutí,
 • značné nedostatky v organizačnej štruktúre podniku,
 • nedostatočne rozpracovaný účtovný systém a podobne.

 

Na uvedené signály by mali majitelia podniku resp. manažéri podniku urýchlene reagovať a prostredníctvom diagnostických metód odhaliť príčiny, v dôsledku ktorých kríza vznikla.

 

Príčiny krízy

Na príčiny vzniku krízy môžeme nazerať z viacerých hľadísk. Z hľadiska prvkov a realizácie transformačného procesu môžeme príčiny popísať jednoduchým spôsobom, na základe trojuholníka podnikových ťažkostí..

 

Každý z vrcholov tohto trojuholníka je možné podrobnejšie študovať. Ku kríze trhu dochádza obyčajne v dôsledku saturácie trhu a recesie určitého výrobku na trhu. Signálom krízy na trhu pre podnik je zníženie, v mnohých prípadoch prudký pokles dopytu po výrobkoch a tým spojené odbytové ťažkosti podniku.

 Charakteristickou črtou krízy výrobkov je nedostatočné prispôsobenie výrobkov podniku požiadavkám trhu, nedosahovanie požadovaných technických parametrov výrobkov a kvality výrobkov, resp. pokles kvality výrobkov.

 Prioritnou príčinou krízy podniku z hľadiska tretieho vrcholu trojuholníka ťažkostí – technológie, je nedostatočná kvalita a parametre technológie využívanej v podniku na výrobu kvalitných výrobkov a v požadovanom množstve.

Iný uhol pohľadu predstavuje pozeranie na príčiny krízy zo širšieho aspektu jednotlivých činnosti podniku a jeho fungovania. Väčšina skúseností z oblasti kríz vedie k názoru, že sú spôsobované subjektívnymi faktormi, to znamená, nezvládnutím z hľadiska riadenia. Len menšia časť je daná objektívnymi faktormi, čiže vývojom okolia podniku na ktorý manažment nemá vplyv.

 Pomer subjektívnych faktorov a objektívnych faktorov sa odhaduje na 80:20 alebo 70:30, ale vždy na vrub subjektívnych faktorov. Ako hlavné príčiny vzniku kríz sa z tohto uhla pohľadu uvádzajú tri skupiny faktorov:

 

 1. manažment resp. vlastníci podniku,
 2. vnútorná ekonomická štruktúra podniku,
 3. vonkajšie ekonomické prostredie.

 Simona Lelkešová, EMP8

5 thoughts on “Podnik a kríza

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s