Akvizícia ako typ podnikovej kombinácie

„Najprv definujte svoju stratégiu a až potom hľadajte akvizície, ktoré vám pomôžu túto stratégiu naplniť. „ Harry Durity, New Mountain Capital Vysvetlenie pojmu „akvizícia“-  prevzatie slabšieho podniku silnejším, z dvoch samostatných firiem vyrastá jeden nový podnik   Príklady úspešných akvizícií Ani príklad, ktorý som vybrala nebol od začiatku bezproblémový. V začiatkoch spolupráce Pixaru s Disney, sa rozdelenia…

Nákladové vodcovstvo verzus diferenciácia

stratégia diferenciácie -znamená nájsť niečo, čím sa jasným spôsobom odlíšite od konkurencie a čo vám umožní žiadať na trhu vyššie ceny: silná značka, technologický náskok, alebo unikátny zákaznícky servis. Napríklad Audi či BMW sa odlišujú svojím prémiovým imidžom. Apple vďačí za svoj úspech inovatívnym produktom. Nestlé odlišuje svoje produkty vysokými investíciami do marketingu a silnou…

Fúzie a akvizície

-zohrávajú významnú úlohu v procese reštrukturalizácie rozvinutých ekonomických systémov Aktivity v tejto oblasti zahrňujú predovšetkým špekulatívne obchody, reštrukturalizáciu a rekapitalizáciu spoločností, ako aj reorganizáciu napr. bankrotujúcich  spoločností. Fúzia by sa dala charakterizovať ako kombinácia dvoch alebo viacerých separátnych subjektov, pre ktoré je typická emisia cenných papierov. K akvizícii dochádza vtedy, ak jedna firma nakupuje akcie…

Podnikové kombinácie

K podnikovým kombináciám patrí fúzia, akvizícia a synergie. Fúzia je spojenie dvoch  spoločností, ktoré sú si rovnocenné, pričom jedna zo spoločností si ponechá svoje meno, identitu a získa všetky aktíva a pasíva kúpenej firmy. Druhá firma prestáva samostatne existovať. Fúziou je tiež ak nová spoločnosť vymieňa za výhodných podmienok svoje akcie za akcie zanikajúcich firiem. Akvizícia je…

Nákladové vodcovstvo vs. diferenciácia

Či už sa firma ešte len chystá vstúpiť na trh, alebo tam už je a  bojuje o zákazníkov, musí sledovať svoje náklady. Presnejšie výsledky dostane, pokiaľ už na trhu je, pretože vie aké peňažné prostriedky vynakladá povedzme na mzdy, technológie, energie, materiál, či propagáciu a teda chod celého podniku. Nato aby sa dokázala rozhodnúť či má ambície…

Alternatívne trhové stratégie v praxi

Viac ako teoretickými poznatkami, pri zaoberaní sa témou nákladového vodcovstva v porovnaní so stratégiou diferenciácie, by som sa chcela venovať poukázaniu dôsledku výberu medzi týmito dvoma voľbami v praxi. Budem sa opierať o poznatky z webovej stránky  http://www.cfo.sk/ , ktorá uverejnila zosumarizovanie rozsiahlej štúdie Deloitte. Ak sa pozrieme napríklad na automobilový priemysel, práve tu môžeme vidieť výrazné odlišnosti…

Nákladové vodvocstvo vs. diferenciácia

Každá firma sa musí pred začatím podnikania rozhodnúť, čo, ako, a pre koho vyrábať a zvoliť si správnu stratégiu, aby  prosperovala. Jednými z najčastejších stratégii, pre ktoré sa firmy rozhodnú sú stratégia nákladového vodcovstva a stratégia diferenciácie. Nákladové vodcovstvo Táto stratégia spočíva v snahe prekonať konkurentov čo najnižšími nákladmi na produkciu tovarov, a tým dosahovaním…

Podnikové kombinácie

V dnešnom svete podnikania čoraz častejšie počujeme o zlúčení a splynutí podnikov.Ale prečo sa to deje a čo vlastne fúzia resp. akvizícia znamenajú? Fúzia Fúzia nastáva vtedy,keď sa dve alebo viac rovnocenných firiem dohodnú na založení novej spoločnosti,ktorá ich bude zastupovať,pričom pôvodné firmy zaniknú a ich imanie sa presunie na novovzniknutú spoločnosť. Prečo ale k…

Ušetriť či byť iný?

Táto voľba predstavuje dôležitý strategický bod mnohých pri budúcom rozhodovaní o osude ich firmy. Je to v skutočnosti ťažká voľba. Každá strana má svoje pre a svoje proti, no aj tak je účelom oboch zabezpečiť úspešne konkurujúcu spoločnosť. Čo je vo svete podnikania kľúčové. Je to ako vybrať si medzi červeným a bielym. Dva rôzne pôžitky, jeden spoločný…

Ako sa to kombinuje

Z času načas dochádza v životnom cykle podniku ku zmenám. Niektoré sú drobné, niektoré sú naopak veľké a významné. Tak či onak zmena charakteru podnikovej kombinácie je práve tá významná. Kto by povedal, že to bude kombinácia jedného podniku s druhým prípadne s tretím, štvrtým atď. Prečo sa to deje? Prečo je táto zmena významná? Aký má význam? V akom smere…

Fúzia a akvizícia

Operácie patriace do skupiny fúzií a akvizícií sa začali výraznejšie objavovať začiatkom dvadsiateho storočia v USA. Veľké množstvo menších firiem sa začalo spájať do takzvaných trustov za účelom získania väčšieho trhového podielu v segmente, v ktorom pôsobili. Zlúčenie či prevzatie už v súčasnosti nie je len doménou amerických firiem. Spájanie subjektov do spoločného väčšieho celku…

Nákladové vodcovstvo vs. diferenciácia

Presadiť sa na trhu v dnešnej dobe je oveľa ťažšie ako to bolo v minulosti. Na trh do jednotlivých odvetví vstupuje stále viac a viac firiem, ktoré si navzájom konkurujú a snažia sa jedna druhú vytlačiť. A to je v marketingovom procese aj ich stratégiou. Však na to, aby bola daná firma schopná konkurovať, musí svojich súperov poznať. V prvom rade si…