Podnikové Kombinácie a Fúzie firemnej kultúry

Firemná kultúra a výkonnosť sú dnes jedny z najčastejšie skloňovaných pojmov v manažmente. Obe dimenzie k sebe bytostne patria. Sami to poznáte, ak ste v prostredí, ktoré vás podporuje a oceňuje, aj práca ide akosi lepšie od ruky. Vedomie, že vám niekto úzkostlivo nepozerá cez plece, umožňuje voľbu vlastného princípu a nikto vedome veci nekomplikuje.…

Nákladové vodcovstvo vs. diferenciácia

Každý podnik si musí zodpovedať otázku či radšej využije stratégiu nákladového vodcovstva alebo radšej stratégiu diverzifikácie. Ako všetko v živote aj toto má svoje plusy a mínusy. Nákladové vodcovstvo –ambíciou tejto stratégie nie je stať sa vodcom v rozširovaní a prehlbovaní rozmanitosti produktov a služieb. Zameriava sa len na úzky rozsah produkcie, pri ktorej udrží nízke náklady. Ako som…

Podnikové kombinácie

Podnikové kombinácie sú transakcie, kde nedobúdateľ získa aspoň 1 podnik, pričom tu získa aj hlasovacie právo. Toto nadobudnutie sa môže uskutočniť, kúpením, splynutím či zlúčenie. Fúzie a akvizície je súhrnné označenie transakcií súvisiacich s cieleným kupovaním, predávaním a zlučovaním pôvodne samostatných podnikov. Ciele tohto združovania sú napríklad, úspora z rozsahu, zlepšenie platobnej bilancie, posilnenie konkurencie schopnosti a vyjednávacej pozície, eliminácia…

Podnikové inovácie

Keď sa povie slovo inovácia každého jedného napadne nejaké zlepšenie samotného produktu alebo výrobného procesu. Oboje je správne, pretože hlavnou úlohou inovácie je diverzifikovanie sa od konkurencie a tým získanie konkurenčnej výhody. Naviac, inovácia nám pomáha znížiť náklady a tým aj zvýšiť svoj zisk. Avšak potrebné je, aby sme vytvorili niečo nové, čím sa odlíšime od konkurencie…

Fúzie a akvizície Fúzia, teda zlúčenie je označenie spojenia dvoch približne vyrovnaných partnerov keď zlúčením vznikne nová spoločnosť, napríklad tak, ako to bolo keď sa spojili Mercedes Benz a Daimler Chrysler a vytvorili novú spoločnsoť ktorá sa volá Daimler Mercedes. Akvizícia je zväčša termínom ktorým označujeme pohltenie slabšej firmy silnejšou a jej pohltenie, takže ostane…

Diverzifikácia

Vedenie každého klubu by bolo určite spokojné, ak by bol jeho štadión stále plný. Všetci však veľmi dobre vieme, že túto skutočnosť v slovenských podmienkach nie je ľahké dosiahnuť: Slovan, Žilina či Trnava lákajú, Zlaté Moravce alebo napríklad Dubnica menej – bez urážky k tomu či onému klubu. Ako ale dosiahnuť, aby boli štadióny plné na…

Podnikové kombinácie

V dnešnej dobe sú v podnikateľskom svete veľmi moderné fúzie a akvizície. Fúzia je spojenie dvoch a viacerých rovnako silných subjektov do nového subjektu. Akvizícia je prevzatie slabšieho podniku silnejším. Základnou príčinou ktorá je spoločná pre fúzie i akvizície je snaha o posilnenie spojeného podniku a získanie silnejšieho postavenia na trhu. Inými dôvodmi môžu byť aj…

Nákladové vodcovstvo vs. Diferenciácia

Keď príde na marketing vášho biznisu, sú tri stratégie, ktorými sa dá uberať – nákladové vodcovstvo, diferenciácia a špecializovanie sa. Je lepšie vyrábať veľa rovnakých produktov za čo najnižšie náklady alebo byť flexibilný a odlíšiť sa? Odpoveď nie je jednoduchá – záleží od typu podniku, okolností, konkurentov a iných faktorov. Zamerajme sa teda na konkrétne…

Podnikové kombinácie

Podniková kombinácia – transakcia alebo iná udalosť, v rámci ktorej nadobúdateľ dosiahne ovládanie jedného alebo viacerých podnikov. Transakcie, ktoré sa niekedy označujú ako „skutočné fúzie“ alebo „fúzie rovnocenných“, sú takisto podnikovými kombináciami, keďže tento pojem sa používa v IFRS 3. V súvislosti s podstatou definície podnikovej kombinácie možno veľmi zjednodušene uviesť, že za „podnikové kombinácie“ sa považujú napríklad: zlúčenie,…

Nákladové vodcovstvo VS. diferenciácia

Stratégia nákladového vodcovstva (stratégia nízkych nákladov) – jej cieľom je prekonať konkurentov výrobou tovarov alebo služieb s nižšími nákladmi. Má dve výhody: V dôsledku nižších nákladov ako majú konkurenti môže podnik predávať výrobky za nižšie ceny a dosahovať rovnakú úroveň zisku ako konkurenčné podniky. V prípade, že podnik predáva za rovnaké ceny, dosiahne zásluhou nižších…

PODNIKOVÉ KOMBINÁCIE

Pod pojmom podnikové kombinácie obvykle chápeme procesy spájania a premien podnikov. Hovoríme o procesoch, pri ktorých väčšinou jedna spoločnosť zaniká a so svojím majetkom a záväzkami prechádza  na tzv. právneho nástupcu, ktorý môže byť už existujúca spoločnosť alebo novo vzniknutá spoločnosť. Vo všeobecnosti môžeme za podnikové kombinácie považovať:  zlúčenie, splynutie, rozdelenie;  kúpa podniku, výmena podniku, vklad podniku a jeho časti.…

Podnikové kombinácie

Podnikové kombinácie Pod pojmom podnikové kombinácie rozumieme zlučovanie, spájanie resp. splývanie dvoch alebo viacerých podnikov. Okrem iného je to tiež súhrnné označenie transakcií súvisiacich s cieleným kupovaním, predávaním a zlučovaním pôvodne samostatných podnikov, ako aj názov príslušného odboru a aspektu podnikových financií, manažmentu a podnikovej stratégie. Poznáme dva základné druhy podnikových kombinácií a to akvizíciu a fúziu. Na prvý pohľad sa…